forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Warszawa dla seniorów, czyli droga do Warszawskiej Rady Seniorów

Czas trwania:

pon, 05/05/2014 - 08:00 - pon, 26/05/2014 - 23:59

Jeśli chciałbyś uzupełnić propozycje mieszkańców Warszawy dotyczące kształtu i zasad funkcjonowania Warszawskiej Rady Seniorów, zapraszamy do drugiego etapu konsultacji społecznych.


Seniorzy biorący udział w marcowych warsztatach konsultacyjnych pod hasłem „Porady dla Rady” zadecydowali, że powstały z ich pomysłów projekt uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów, powinien zostać poddany kolejnym konsultacjom społecznym, aby w pełni odpowiadał ich potrzebom i wizji tego ważnego ciała społecznego. Na tym etapie chcielibyśmy skonsultować projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów, który powstał z zebranych uwag i pomysłów z pierwszego etapu konsultacji społecznych, które trwały od 20 lutego do 16 marca 2014 r.

Zarówno zorganizowana 4 lutego 2014 r. otwarta debata publiczna w ramach cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, jak i pierwszy etap konsultacji społecznych, dowiodły, że powołanie w Warszawie rady seniorów jest tematem istotnym dla osób starszych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Większość seniorów, którzy uczestniczyli w warsztatach konsultacyjnych chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce i zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. Dlatego też tak silne jest wśród nich przekonanie, że w Warszawie powinny funkcjonować dzielnicowe rady seniorów, które następnie będą delegowały swoich przedstawicieli do Warszawskiej Rady Seniorów.

Równolegle do konsultowanego projektu uchwały w sprawie powołania Warszawskiej Rady Seniorów uruchomione zostaną działania formalno-prawne związane z możliwością powoływania dzielnicowych rad seniora. Proces ten wymagać będzie wprowadzenia zmian w statutach dzielnic.

Inicjatywa powołania Warszawskiej Rady Seniorów ma również związek z uchwaleniem w grudniu 2013 r. przez Radę m.st. Warszawy Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 oraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, umożliwiającej utworzenie gminnych rad seniorów. 
 
Celem Warszawskiej Rady Seniorów jest działanie na rzecz godnego starzenia się oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie m.st. Warszawy.

Rada spełniałaby funkcje: doradczą, konsultacyjną, informacyjną, inicjatywną, opiniującą, monitorującą, rzeczniczą, oraz realizowałaby wynikające z nich zadania:
 • wypracowanie we współpracy z Komisjami Dialogu Społecznego kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów;   
 • wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów;
 • rozpowszechnianie i docieranie z aktualną informacją o ważnych sprawach dla seniorów do zróżnicowanych środowisk seniorskich;
 • inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz inspirowanie działań na rzecz rozpowszechniania i diagnozowania potrzeb seniorów;
 • konsultowanie powstawania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla seniorów;
 • współpraca przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 oraz współpraca z dzielnicowymi radami seniorów, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów;
 • inicjowanie powołania rzecznika mieszkańców instytucjonalnych jednostek opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.
Proces konsultacji składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie uruchomione są punkty konsultacyjne w wybranych dzielnicach, możliwość zgłaszania uwag pod odpowiednimi akapitami na platformie konsultacji społecznych oraz zgłaszania uwag osobiście. Pozwoli to zebrać uwagi do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Podczas tego etapu chcielibyśmy, aby mieszkańcy przekazali nam propozycje zmian konkretnych zapisów projektu uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.

W drugim etapie zostanie powołany Zespół ds. analizy zgłoszonych propozycji, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu,który rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie.

Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem.
Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Do 26 maja 2014 roku zgłoś uwagi:
 • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi rozdziałami projektu uchwała
 • w formie ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM
 • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 • osobiście w Biurze przy ul. Niecałej 2, pok. 16, w godz. 8.00-16.00 (pon.-pt.)
 • w Punktach Konsultacyjnych w następujących terminach:
       środa 14 maja, godz. 9.00-12.00
       Żoliborz: Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala WOM – ul. Słowackiego 6/8
       czwartek 15 maja, godz. 14.00-16.00
       Usynów: Dom Sztuki SMB „Jary” – ul. Wiolinowa 14
       poniedziałek 19 maja, godz.14.00-16.00
      Wawer: Urząd Dzielnicy Wawer, główna sala WOM – ul. Żegańska 1
       czwartek 22 maja, godz. 15.00-17.00
       Śródmieście: Urząd m.st. Warszawy, pok. 16 – ul. Niecała 2

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM


Projekt uchwały dostępny jest również w formie papierowej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych w pok. 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Harmonogram konsultacji:

05 maja – 26 maja 2014 – konsultacje społeczne

26 maja 2014 – zakończenie zbierania uwag w ramach konsultacji społecznych

15 lipca 2014 – publikacja podsumowania konsultacji i raportu z konsultacji na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/warszawa-dla-seniorow-czyli-droga-do-warszawskiej-rady-seniorow

Więcej informacji na stronach
www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl