forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

 • Bogusława Urbaniak

  Bogusława Urbaniak – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii- ekonomiki rynku pracy, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; od 2012 r. członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, od 2006 r. sekretarz Wydziału II Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek zarządu łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, zastępca przewodniczącego łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych.

   Jest członkiem grupy roboczej Employment expert group w ramach AGE Platform Europe,  członkiem kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika  „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (Polska) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Pracy i Polityki Społecznej. 

  Autorka ponad 150 publikacji z zakresu ekonomii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i polityki społecznej. Od wielu lat zajmuje się problematyką ekonomicznych konsekwencji starzenia się społeczeństw, autorka książki pt. „Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998 oraz innych będących efektem prac badawczych mieszczących się w obszarze gerontologii społecznej. Brała udział w kilku projektach badawczych związanych z tematyką starzenia się, m.in. jako Koordynator Partnerstwa (UŁ jako partner) w projekcie „Sojusz dla Pracy” realizowanego w ramach IW EQUAL (koordynator UNDP Polska) oraz uzyskała indywidualny Grant Fundacji ERSTE w ramach projektu „Generations in Dialog” na lata 2008-2009 pt.:  Employment and labor market institutions for an aging workforce – a survey made for Poland. W okresie 2010-2013 bierze udział w  pracach projektu badawczego realizowanego przez UŁ pt. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Priorytet I Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 1.1 na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego powstał Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w  Polsce w latach 2004-2009 oraz Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy. Bierze udział w inicjatywach lokalnych i międzynarodowych promujących aktywne starzenie się.


   

 • Jolanta Perek-Białas

  Jolanta Perek-Białas

  Jolanta Perek-Białas –doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 lokalny ekspert Programu LEED/OECD w Małopolsce w projekcie nt. „Lokalnych scenariuszy zmian demograficznych”, współpracuje z AGE European Platform for Older People i FORUM 50+. Główne obszary badawcze to: proces starzenia się ludności i związane z tym społeczno-ekonomiczne konsekwencje, w tym dla rynku pracy, aktywne starzenie, analiza zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych. Koordynowała w Polsce międzynarodowe projekty z tej tematyki, m.in. „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie (ASPA)”, projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego UE oraz „Carers@ Work – pomiędzy pracą a opieką: konflikt czy szansa? Perspektywa europejska”, projekt finansowany przez Fundację Volkswagena oraz w ramach programu „The Generation in Dialogue” fundacji ERSTE (Austria) prowadziła własny projekt badawczy dotyczący konsekwencji starzenia w Polsce i innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej.