forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

Wizerunek

Projekt„Wizerunek osób starszych w mediach” został wybrany do dofinansowania w ramach programu Komisji Europejskiej  Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007. Na konkurs nadesłanych zostało ponad 372 aplikacje.

 

Cele projektu:

 

A. Badanie

Celem badania była charakterystyka wizerunku osób starszych i starości w mediach ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów dot. płci, niepełnosprawności, statusu społecznego. Badanie odpowiedziało na pytanie czy osoby starsze są równie często i podobnie prezentowane jak inne grupy wiekowe i w jakich kontekstach. Celem analizy było badanie postaw dyskryminujących osoby starsze poprzez przedstawienia ich ról społecznych (kobiety/mężczyźni, wiek), zachowań charakterystycznych  dla płci i wieku, wykonywanych zawodów, cech osobowości, wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawności.

 

B. Kampania świadomościowa

Celem opracowanej strategii kampanii świadomościowej było użycie rezultatów badania wizerunku osób starszych w mediach, jak również skorygowanie i odejście od stereotypów, które wynikały z badania i analizy. Istotnym elementem była tu konsultacja z ekspertami i organizacjami FORUM 50+. Celem konsultacji było wykorzystanie doświadczenia i wiedzy członków organizacji FORUM 50+, wynikające z pierwszego i jedynego kompleksowo przeprowadzonego badania na temat dyskryminacji ze względu na wiek (Raport  FORUM 50+).

 

Ad B 1)   Celem ogólnopolskiej kampanii świadomościowej było:

-       przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i zmiana wizerunku osób starszych i starości  w mediach poprzez wskazywanie postaw i zachowań dyskryminacyjnych;

-       przeciwdziałanie i zapobieganie tworzeniu takich postaw poprzez uświadamianie skali przyzwolenia społecznego na ich funkcjonowanie (również wśród samych dyskryminowanych);

-       kreowanie postaw tolerancji i wydobywanie wartości płynących z różnorodności;

-       przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez propagowanie zasad i wartości wynikających z równości;

-       promowanie dobrych wzorców i piętnowanie złych ze wskazaniem na ich skutki społeczne w różnych skalach;

-       uświadamianie i wzmacnianie wartości wynikających z doświadczenia życiowego osób starszych jako alternatywa dla powszechnego i propagowanego jako słuszny i zasadny kultu młodości;

-       zmiana krzywdzących i niebezpiecznych społecznie stereotypów i zachowań dot. osób starszych i starości;

-       wykorzystanie potencjału grupy wiekowej 50+ (zawodowego, wolontarystycznego, intelektualnego);

-        uwrażliwienie opinii publicznej na problemy starości i niepełnosprawności;

-       dążenie do zintegrowania społeczeństwa wszystkich generacji;

-       budowanie „społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku” (przesłanie Sekretarza Gen. ONZ z okazji MDOS 1 października 2005).

 

C. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2007

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2007 (MODS  ustanowiony przez ONZ), było zwrócenie uwagi na kwestie nierównego i dyskryminującego  traktowania osób starszych oraz uświadomienie im istnienia organizacji będących rzecznikami spraw seniorów. Ważnym celem było także podtrzymanie młodej tradycji i nadanie jej odpowiedniej rangi. 30 września 2007 to dzień, który zapoczątkował miesięczną, szeroko-zakrojoną,  medialną kampanię świadomościową.

Konferencja Centrum Prasowe Foksal