forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

EIRAD

EIRAD (Europejska Inicjatywa na Rzecz Aktywności Dorosłych) wywodzi się z szerokiego ruchu społecznego Inicjatywa Obywatelska TAK w Referendum, w który zaangażowane były czynnie założycielki fundacji. Powstała ona w 2004, roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co pozwoliło na realizacje zadania, wcześniej zupełnie niedostrzeganego, jakim jest postępujący problem starzenia się społeczeństwa. Głównym celem statutowymi fundacji jest  zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym - na pierwszym miejscu,  wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na wiek.

W tym samym roku fundacja EIRAD przystąpiła do grupy organizacji pozarządowych o podobnych priorytetach i wraz z nimi współtworzyła FORUM50+, nieformalna platformie organizacji proseniorskich. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez uczestnictwo w pracach wielu ciał rządowych i pozarządowych, konferencjach, seminariach i spotkaniach związanych z szeroko pojęta dyskryminacja. Od wielu lat bierze udział w pracach Parlamentarnej Komisji ds. Organizacji Pozarządowych i Senackiej Komisji ds. Osób Starszych, współpracuje z Koalicja Na Rzecz Równych Szans i Koalicja Na Rzecz Zdrowego Starzenia. W 2012, Międzynarodowym Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, fundacja wraz z pozostałymi członkami FORUM50+ została zaproszona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do współtworzenia Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych, bierze tez udział w spotkaniach organizowanych przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, minister A. Kozlowska-Rajewicz. Fundacja EIRAD stara się, w miarę swych możliwości, by głos organizacji proseniorskich oraz treści, których jest rzeczniczka, dostrzeżone zostały w mediach.

Dane kontaktowe:

Malgorzata Bukowska -Siegel, prezes tel. 601 252 399

Anna Nalberczak, wiceprezes tel. 501 090 992
Malgorzata Michalik, wiceprezes tel. 601 743 021

adres e-mail: eirad@o2.pl