forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Fundacja Generacja

Starzejące się społeczeństwa stają przed wyzwaniami wyznaczającymi nowe role społeczne dla ludzi starszych i dojrzałych. W panującym na świecie „wszechobecnym kulcie młodości” zadania te wymagają zmiany wielu krzywdzących stereotypów na temat dojrzałości.

Misją Fundacji Generacja są działania promujące otwarcie się społeczeństwa na wiedzę, doświadczenie i umiejętności ludzi dojrzałych, przywracanie godności i szacunku dla osoby starszej. W swoich działaniach fundacja występuje przeciw dyskryminacji, auto-dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.

Cele fundacji to między innymi:
 • zapobieganie izolacji, dyskryminacji i szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu  oraz  zmiana stereotypów dotyczących ról społecznych osób w dojrzałym i w starszym wieku, a w szczególności kobiet
 • promocja aktywności osób dojrzałych i starszych poprzez rozwijanie zainteresowań i realizację ambicji, potrzeb i oczekiwań oraz niezgoda na różne przejawy dyskryminacji i lekceważenia
 • ochrona ludzi starszych przed wykorzystywaniem fizycznym, psychicznym lub finansowym w rodzinie i życiu społecznym; obrona przed wszelką przemocą
Fundacja Generacja należy i czynnie uczestniczy w pracach miedzy innymi:
 • Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,  oraz  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6075,spotkanie-inauguracyjne-rady-do-spraw-polityki-senioralnej.html 
 • Koalicji na Rzecz Równych Szans   http://www.ptpa.org.pl/koalicja
 • Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się   http://www.starzejsiezdrowo.pl/?q=node/24

Fundacja Generacja kierując sie słowami Marka Twaina „ludzie nie dlatego przestają się bawić gdyż się starzeją lecz  starzeją się ponieważ przestają się bawić” organizuje także:
 • zajęcia sportowo–integracyjne np. jazdę figurową na lodzie,
 • wystawy i zajęcia artystyczne promujące dojrzałość,
 • oraz  Pokazy Mody 40+  do obejrzenia w galerii na stronie internetowej fundacji  www.fundacjageneracja.pl  a już niedługo także na facebooku.
Fundację Generacja objęła honorowym patronatem Pani Beata Tyszkiewicz,
poparcia jej działaniom udzieliła Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

Dane kontaktowe:
Anna Nalberczak
tel.  /48/ 514 685 797
generacja50@gmail.com generacja@o2.pl