forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Możesz więcej

Możesz Więcej (Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii) to organizacja pozarządowa, działająca od 1990 roku na rzecz osób w podeszłym wieku. Dwudziestoletnie doświadczenie pozwoliło wypracowywać nam nowe strategie pomocy oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu seniorów. Pod koniec 2011 roku, objąłem stanowisko Prezesa Zarządu, postawiłem sobie za cel przeprowadzenie gruntownych zmian w stowarzyszeniu, aby umożliwić mu daleko idący rozwój w kwestii zwalczania społecznej marginalizacji starzejącego się społeczeństwa, a także osób niepełnosprawnych. Wprowadziłem nowy styl zarządzania, niezbędne zmiany statutowe oraz skupiłem wokół siebie młodych ludzi z pasją, utożsamiających się z jego celem, a także misją organizacji którą jest:  „podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz kształtowania pozytywnych postaw społecznych i wrażliwości społecznej wobec tych grup, osób poprzez programy prozdrowotne, wolontarystyczne i integrację międzypokoleniową”. Towarzystwo do tej pory zrealizowało wiele projektów, m.in. program pt. „Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku”, „Szlachetne zdrowie-profilaktyka w okresie jesiennym dla szczególnych grup wiekowych”.

 Od 2012 r. realizujemy program Klub Seniora „Radość” – oryginalność oraz innowacyjność założeń związanych z działalnością PROGRAMU polega na zaproponowaniu seniorom, członkom oraz sympatykom Towarzystwa – różnorodnych zajęć, które pozwolą wykorzystać wielopłaszczyznowy potencjał drzemiący w osobach powyżej 50 – tego roku życia oraz otoczenie ich należytym szacunkiem. Proponujemy takie formy aktywności w ramach, których osoby w starszym wieku będą mogły ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas. Wsparcie będzie obejmować wyjścia integracyjne do kin, teatrów oraz muzeów na terenie Warszawy, spacery śladami historii. Proponujemy także zajęcia na temat nowoczesnej bankowości, twórcze warsztaty florystyczne z elementami arteterapii, w trakcie których przewidziane będą trzy wydarzenia tematyczne: wycieczka do ogrodu botanicznego, wycieczka na wystawę florystyczną oraz wewnętrzna, otwarta wystawa prac uczestników zamykająca twórcze warsztaty florystyczne.

Istotnym elementem całego projektu jest przede wszystkim aktywność fizyczna, dlatego też proponujemy zajęcia rehabilitacyjne, które będą odbywać się zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Oprócz zagospodarowania potencjału intelektualnego oraz fizycznego seniorów pragniemy zaproponować zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania – szachy, szydełkowanie, orgiami, „spotkania z książką”.

Ostatnim elementem programu jest uruchomione poradnictwo obywatelskie oraz psychologiczne. Zakres porad obywatelskich: prawo rodzinne, prawo karne, prawo administracyjne. W ramach działalności psychologa będę odbywać się konsultacje indywidualne, będą polegać na  pierwszej pomocy psychologicznej, przedstawienia seniorom możliwości uporządkowania problemu, zyskania wiedzy i planu dalszego działania oraz warsztaty rozwoju osobistego.

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kolejnego projektu. Pierwsza część projektu ma na celu wdrożenie i promocję wolontariatu wśród osób 50 plus oraz wśród młodzieży, a tym samym wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Ta część zatytułowana została: „Wnieś radość w życie innych – wolontariat międzypokoleniowy”. Głównym celem tej części projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego seniorów w działania wolontarystyczne na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób młodych na rzecz osób starszych. Działania te przyczyniają się do współpracy międzypokoleniowej pomiędzy dziećmi i młodzieżą a osobami starszymi, zwiększą aktywność seniorów oraz proces edukacyjno –wychowawczy dzieci i młodzieży.

W drugiej części projektu zatytułowanej „Zapach wspomnień” – planowane są zajęcia reminiscencyjne (wspomnieniowe) w połączeniu z warsztatami zawierającymi elementy arteterapii, na które będzie się składać muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia oraz sztuki wizualne.  Podczas zajęć będziemy odwoływać się do bogatych wspomnień i doświadczeń osób starszych. Zajęcia opierają się na wykorzystaniu lepiej zachowanej u seniorów pamięci długoterminowej. Warsztaty arteterapeutyczne pobudzą uczestników w sposób niewerbalny. Pozwolą eksplorować przeszłość za pomocą wspomnień zmysłowych, odczuć skojarzeniowych.

Prace wykonywane podczas zajęć arteterapii uwieczniające wspomnienia oraz zdjęcia z zajęć, będą wystawione w siedzibie organizacji przez cały okres trwania projektu.

Możesz więcej jeszcze w tym roku planuje zorganizowanie wydarzenia kulturalno-artystycznego o charakterze edukacyjnym, którego głównymi uczestnikami i odbiorcami będą seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Wiodącym celem spotkania będzie prezentacja talentów, integracja międzypokoleniowa, przełamywanie barier społecznych, twórcza inspiracja i aktywacja oraz promocja i integracja środowisk artystycznych seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wystawa malarstwa, rysunku, rzeźby i rękodzieła artystycznego - „Tworzę więc jestem”.

Wystawa będzie międzypokoleniową prezentacją prac artystycznych osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Celem wystawy jest prezentacja talentów, pokazanie różnorodności działań twórczych w sferze sztuk wizualnych, dostarczenie wrażeń artystycznych oraz zainspirowanie uczestników do twórczych działań bez względu na wiek i niepełnosprawność. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostaną członkami jury i głosując wytypują zwycięzców w kategoriach: malarstwo i rysunek, rzeźba oraz rękodzieło artystyczne.

Wystawa interaktywna – „Współtworzenie ludzkiej przestrzeni”.    
To przestrzeń, która będzie udostępniona dla wszystkich uczestników.  Każda chętna osoba będzie miała swój udział w tworzeniu wyjątkowej przestrzeni składającej się z obrazów  zatytułowanych „Dotyk”, oraz instalacji zatytułowanej „Przestrzeń”. Każda osoba która odważy się współtworzyć wystawę odznaczona zostanie wyjątkową plakietką „Twórca”.

Wieczór estradowy - „Emocjonalne współdzielenie”
to wieczorne pokazy zaproszonych grup teatralnych i muzycznych,  oraz konkurs recytatorski. Będzie to czas pozytywnych emocji, refleksji i zabawy integrujący ludzi i pokolenia. Szczegóły w majowym wydaniu newslettera Forum 50+.

Opisane wyżej zmiany w STPG mamy nadzieję znajdą zainteresowanie wśród seniorów. Druga połowa roku pozwoli Nam na przedstawienie Państwu kolejnego etapu zmian które zostaną wprowadzone w naszej organizacji. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.mozeszwiecej.waw.pl oraz stronie Forum 50+.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia:www.mozeszwiecej.waw.pl

Autor art. :Artur Grabowski Prezes Zarządu STPG

Stowarzyszenie „Możesz więcej” (dotychczas STPG)
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Jana Pawła 25, 00-854 Warszawa
tel. 691 228 692

mail: biuro@stpg.waw.pl
www.mozeszwiecej.waw.pl

Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii