forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie powstał jako oddział terenowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, bezpośrednio podlega Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu z siedzibą w Gdańsku.  Inicjatywy ZM PKPS mają charakter innowacyjny, powstają w oparciu o nowatorskie metody przeciwdziałania rozwojowi zjawiska wykluczenia społecznego bądź niwelowania skutków dyskryminacji, marginalizacji członków grup wykluczonych społecznie i zawodowo. Udział Tczewa w realizacji zadań w zakresie wzmocnienia potencjału społecznego grupy osób starszych z powodzeniem realizowany jest we współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi. ZM PKPS w Tczewie w partnerstwie z MOPS uczestniczy od wielu lat w pracach krajowej platformy organizacji FORUM 50+ Seniorzy XXI Wieku!, koordynuje prace FORUM 50+ w Koalicji na Rzecz Równych Szans, czyli grupie organizacji pozarządowych eksperckich aktywnych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Udział Tczewa w tych działaniach rozwija lokalny potencjał, pozwala na organizację inicjatyw istotnie przyczyniających się do aktywizacji środowiska osób starszych oraz zwiększa udział seniorów w życiu społecznym, kulturalnym miasta.

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej od początku swojego funkcjonowania w Tczewie podejmuje zintensyfikowane działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z uwagi na wiek. Obserwując zachodzące zmiany demograficzne szukał adekwatnych form tworzenia i wsparcia kultury aktywności osób starszych, jako procesu trwającego przez całe życie, co pozwala na zapewnie szybko rosnącej populacji osób będących obecnie w wieku 50+, które są zdrowsze i lepiej wykształcone niż osoby z tej samej grupy wiekowej w przeszłości, dobrych możliwości zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym, w tym również w formie wolontariatu, uczenia się przez całe życie, działalności artystycznej i sportu. Działalność artystyczna i prozdrowotna realizowana jest w projekcie działalności zespołu „Wiecznie Młodzi”. Osoby 50+ mają poprzez przynależność do zespołu możliwość rozwoju fizycznego poprzez taniec, ale również uczestniczą w działaniach kulturalnych w kraju i w Europie, m.in. dwukrotny występ zespołu w Brukseli.   

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie został wielokrotnie doceniony przez władze samorządowe, ale także przez organizacje pozarządowe miejskie i krajowe, w tym przez Prezydenta RP. Do nagrodzonych projektów należy „Stuk-Puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci”, który wyróżniono w konkursie „Dojrzałość
w sieci. Dobre praktyki”. Z inicjatywy PKPS w Tczewie realizowane są wieloletnie programy na rzecz osób powyżej 50 roku życia i seniorów m.in.:

 organizacja Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku; inicjatywa powstała w 2004 roku, wpisała się w ruch na rzecz tworzenia przyjaznej i profesjonalnej polityki społecznej na rzecz ludzi starszych oraz ideę Kampanii Przeciwko Dyskryminacji Osób Ze Względu Na Wiek. Wybory są pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, opartym na innowacyjnym programie budowania nowego – niestereotypowego - wizerunku osób starszych, stwarzającym podstawy ku rozwojowi międzypokoleniowych relacji. W dziewięciu edycjach Wyborów udział wzięło 114 osób powyżej 70 roku życia. Doświadczenie organizacji Wyborów pozwoliło pogłębić wiedzę z zakresu tworzenia przyjaznej i profesjonalnej polityki społecznej na rzecz osób 50+.

Uczestnictwo w projekcie gwarantuje seniorom wiele satysfakcji, społeczne uznanie, pozwala na dłużej zachować radość życia, aktywizuje do powrotu do czynnego udziału w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturowym. objęte zostały patronatem ONZ, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, organizacji zrzeszonych w FORUM 50+ Seniorzy XXI wieku! oraz marszałka województwa pomorskiego i prezydenta miasta Tczewa.

zainicjowanie utworzenia Banku Czasu jako narzędzia rozwoju ruchu samopomocy Bank Czasu, powstały w 2006 roku z partnerskiej inicjatywy PKPS i MOPS w Tczewie w zakresie realizacji idei ruchu samopomocy dla osób niepełnosprawnych i starszych, to modelowy przykład innowacyjnych działań stwarzających możliwość poprawy jakości życia, rozwoju i zaspakajania potrzeb uczestników projektu w oparciu o zasadę pomocniczości i wzajemnego wsparcia. Projekt „Bank Czasu” – wyróżniony został przez Akademię Rozwoju Filantropii. We wzajemnej, nieodpłatnej wymianie usług i pomocy do aktywny udział bierze blisko 150 osób – seniorzy i osoby niepełnosprawne. Działania podejmowane w tczewskim Banku Czasu stworzyły podstawy do dalszego rozwoju oraz promowania ruchu samopomocy, którego idea zakłada aktywizację członków lokalnej społeczności do wzajemnego świadczenia wsparcia, pomocy w pokonywaniu trudności i wychodzenia z kręgu osób wykluczonych społecznie.

W ramach projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” szczególnie uaktywniona została grupa osób niepełnosprawnych i seniorów. Wykorzystany został olbrzymi potencjał tkwiący w środowisku lokalnym. Idea Banku przeciwdziała bezsilności i przekonuje wielu do tego, że warto wyjść z domu, spędzić czas z innymi, czerpać satysfakcję ze świadczenia pomocy na rzecz innych, ciągle zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia. Dzięki pracom wykonywanym w ramach Banku Czasu osoby niepełnosprawne czują się dowartościowane. Wymiana usług tworzy sieć wsparcia społecznego, która sprawia, że ludzie w większym stopniu liczyć mogą na pomoc ze strony innych.