forum50+ seniorzy XXI wieku

Blog

Przegląd Organizacji Członkowskich Forum 50+

Fundacja
Środowiskowy Dom Samopomocy
Stowarzyszenie Seniorów
EIRAD
 Towarzystwo  Dobroczynności  w  Kielcach
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
Fundacja Generacja
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP Lublin
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA)
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Możesz więcej
ESPAR

Konkurs

Polecamy

Partnerzy i Darczyńcy

ostatnia aktualizacja: 13-11-2014, 12:08

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grunwaldzka 6
23-210 Kraśnik
tel. 81 826 81 62
fax 81 826 81 62 wew. 52
mail: sds_krasnik@onet.eu
www.sds_krasnik.republika.pl
osoba do kontaktu: Irena Drozd - Dyrektor

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku działa na zasadach zadania zleconego samorządowi - Powiatu Kraśnickiemu. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Uczestnikami ŚDS są osoby dorosłe, zamieszkujące teren Powiatu Kraśnickiego. Są to osoby: przewlekle psychicznie chore; upośledzone umysłowo; wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Osoby te wymagają pomocy do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym a szczególnie zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej w tym także integracji społecznej. Placówka świadczy usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Również ŚDS organizuje treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzi poradnictwo psychologiczne, oraz terapię ruchową.

Główne cele terapeutyczne ŚDS to:
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych; rozwój zainteresowań; poradnictwo psychologiczne; terapia ruchowa; praca socjalna; integracja ze środowiskiem.

Na bazie warunków lokalowych oraz zasobów ludzkich utworzonych jest 6 pracowni terapeutycznych, w których co miesiąc przebywa kolejna grupa uczestników na zajęciach terapeutycznych. W pracowni terapii ruchem z kolei przebywają uczestnicy na zajęciach wg indywidualnych planów i potrzeb. W poszczególnych pracowniach realizowane są założone cele terapeutyczne. Działalność merytoryczna poszczególnych pracowni przedstawia się następująco:

Pracownia życia codziennego - głównym celem terapeutycznym pracowni jest wyposażenie osób w jak najszersze umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne lub przy pomocy opiekuna wykonywanie codziennych czynności domowych tj. prowadzenie gospodarstwa domowego. W ramach pracowni prowadzone są następujące treningi: samodzielności, samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningi organizacji czasu wolnego.

Pracownia kulinarna
- rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego przygotowywania posiłków, dokonywania zakupów, korzystania ze sprzętu AGD. W pracowni prowadzone są treningi kulinarne, treningi budżetowe, treningi samodzielności i obsługi.

Pracownia arteterapii i pracownia rękodzieła - celem zajęć w pracowniach jest pobudzanie wyobraźni twórczej, rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej a także usprawnianie zdolności manualnych. W pracowniach wykorzystywane są różne formy i techniki z zakresu sztuki artystycznej.
Pracownia informatyczna - głównym celem terapeutycznym pracowni jest poznanie nowoczesnej techniki z wykorzystaniem jej w życiu codziennym, kształtowanie samodzielności i zaradności życiowej uczestników, rozwój zainteresowań oraz kreatywność.

Pracownia terapii ruchem - celem działań podejmowanych w ramach tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie postaw świadomej aktywności fizycznej zarówno rekreacyjnej, sportowej jak i turystycznej.

Pracownia teatralna
- celem pracowni jest prowadzenie terapii poprzez sztukę teatralną. Uczestnicy mają możliwość rozwoju zainteresowań sztuką, literaturą, nabywają umiejętności pracy z tekstem, wypracowują prawidłową technikę mowy. Pracownia również zajmuje się organizacją życia kulturalnego uczestników poprzez organizację różnych imprez kulturalnych w placówce i poza nią.

Dodatkowo w ŚDS prowadzone jest psychologiczne poradnictwo indywidualne i grupowe. Celem poradnictwa jest wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach uczestników i ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów, poprawa stanu psychicznego uczestników, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości. Uczestnicy w ŚDS objęci są również opieką medyczną. Prowadzone są przez pielęgniarkę treningi farmakologiczne, edukacyjne, higieniczne, zaradności życiowej, treningi udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania symptomów choroby.